Περιγραφή έργου

Υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ETCP »Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: ‘Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι, Έργο »Ελληνo – βουλγαρικό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: μοντέλα, προγράμματα και εικονικές υποδομές των επιχειρήσεων» με ακρωνύμιο »ENTRE + GB»

Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2011