Γ.Ν. Σερρών

Interreg IIIA "Βελτίωση ποιότητας ζωής"

Γ.Ν. Σερρών2018-07-08T23:06:24+00:00

Περιγραφή έργου

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υλοποίηση του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ ΙPHARE CBC «Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006», Μέτρο 3.1 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής».

Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2008