Τμήμα Τεχνικής – Διοικητικής Υποστήριξης Δημόσιων Φορέων

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επιστημονική – τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δημοσίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για την υποβοήθηση στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Αναλαμβάνει την εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, την εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου επί μιας σειράς θεμάτων, καθώς και την υποστήριξη και δικτύωση των φορέων με αντίστοιχους φορείς Ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων και έργων.
Αναλαμβάνει την σύνταξη πρότυπων κανονισμών καθώς και την υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσιοποίηση διαγωνισμών, προεγκρίσεις από διαχειριστικές αρχές, σχέδια συμβάσεων.
Τέλος, είναι αρμόδιο για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων, για την υποβολή τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τεχνικές μελέτες, τεύχη προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης, υποβολή τεχνικών δελτίων, υποβολή- παρακολούθηση φακέλων έργων.

Συνεργασίες – Έργα

 • Δήμος Σερρών
  Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019
 • Δήμος Βισαλτίας
  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
 • Δήμος Σερρών
  Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014
 • Δήμος Αχινού
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δήμος Βισαλτίας
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δήμος Στρυμονικού
  Επιχειρηματικό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης Υπηρεσιών Κοινωνικού Χαρακτήρα
 • Δήμος Σκοτούσης
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δήμος Στρυμόνα
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α
 • Δήμος Νέας Ζίχνης
  Οικονομοτεχνική μελέτη στα πλαίσια του Άξονα NOW  “Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο τομέα αγροτουριστικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος VIOLETA”
 • ΚΑΑΜΕΑ Σερρών
  Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας
 • ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου
  Εκπόνηση Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης
 • Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.
  Μελέτη Βιωσιμότητας, Σύνταξη Κανονισμών, Σύνταξη, Τροποποίηση, Επικαιροποίηση Καταστατικού
 • Ίδρυμα Σαραγιώτη Κουντουρά
  Οικονομοτεχνική Μελέτη
  Διετούς Σχεδίου Δράσης και Αξιοποίησης του κληροδοτήματος “Ίδρυμα Αστερίου Σαραγιώτη Κουντουρά “
 • Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. -Κληροδότημα Τσιάγκα
  Οικονομοτεχνική Μελέτη
  Διετούς Σχεδίου Διαχείρισης και Αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσιάγκα
 • Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. – Κληροδότημα Σιόλα
  Οικονομοτεχνική Μελέτη
  Διετούς Σχεδίου Διαχείρισης και Αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Αφροδίτη Σιόλα
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών
  Εκπόνηση Μελέτης Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2012
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
  Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 2007 – 2013
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
  Εκπόνηση Μελέτης Διετούς Προγράμματος Δράσης
  Εκπόνηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών , Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βισαλτίας (ΔΗ. Κ.Ε.Β.)
  Μελέτη Διετούς Προγράμματος Δράσης
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σ)
  Μελέτη Διετούς Προγράμματος Δράσης
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Ανώνυμη Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Ανώνυμη Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
  Μελέτη Τροποποίησης Οργανογράμματος
  Μελέτη Διετούς Προγράμματος Δράσης
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
  Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Αθλητισμού Σερρών (Κ.Ε.Π.Α.Σ.)
  Μελέτη Διετούς Προγράμματος Δράσης
  Εκπόνηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών , Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης
 • Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Ανώνυμη Επιχείρηση Ο.Τ.Α.
 • Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχινού (ΔΕΤΑΑ)
  Μελέτη Προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε Ανώνυμη Επιχείρηση Ο.Τ.Α.

Θέλετε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που τρέχουν;