Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για μισθολογικές περιόδους που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο…
Με την παρούσα καταργείται η διάταξη, με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ως άνω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό μέτρο πίεσης σε βάρος των εργοδοτών που ήταν ασυνεπείς στις κοίνωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό και των εν λόγω εργαζομένων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο…
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται.

Διαβάστε την τροπολογία όπως κατατέθηκε εδώ.

Πηγή: www.forin.gr