Στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία” έχει εκδοθεί πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την τόνωση της απασχόλησης. Η υποβολή αιτήσεων για ξεκινάει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Όλα τα σχετικά αρχεία του προγράμματος είναι στην αγγλική γλώσσα και έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014-2020, διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης. Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των ημερίδων είναι οι ακόλουθες:

  • Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία)
  • Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα)
  • Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στο Haskovo (Βουλγαρία)

Σε όλες τις ημερίδες θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέσω των Β2Β συναντήσεων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια των ημερίδων.

Η εγγραφή συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις ημερίδες είναι υποχρεωτική για όλες τις εκδηλώσεις. Για την πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής έχει ενεργοποιηθεί και γίνεται μέχρι τις 28/1 εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος για ενημερώσεις και πιθανές τροποποιήσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τις ημερίδες.

Πηγή: espa.gr