Μέσω της πολιτικής συνοχής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το ευρωπαϊκό έδαφος περισσότερο καινοτόμο, πιο βιώσιμο και πιο περιεκτικό. Πρόκειται για το πολιτικό πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Το πρόγραμμα Interreg Europe(συνολικού προϋπολογισμού 73 εκμ.€ ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει την πολιτική μάθησης μεταξύ των σχετικών οργανώσεων πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των πολιτικών και προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Επιτρέπει στις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές και σε άλλους παράγοντες περιφερειακής σημασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων πολιτικών και, συνεπώς, να βρουν λύσεις για τη βελτίωση των στρατηγικών τους για τους δικούς τους πολίτες.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση χώρες:
Τα 28 μέλη κράτη καθώς επίσης και η Νορβηγία και Ελβετία. Εταίροι προερχόμενοι από χώρες πλην των προαναφερθέντων, μπορούν να συμμετάσχουν με δικά τους, όμως, έξοδα.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα έως 2.000.000 ευρώ για κάθε έργο.

Επιλέξιμοι εταίροι:
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι:

  • Δημόσιες αρχές
  • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
  • Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά όργανα.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, οι επιλέξιμες δραστηριότητες του έργου συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε ποσοστό 75% ή 85%, ανάλογα με το νομικό καθεστώς του εταίρου του έργου, ενώ το μερίδιο των δαπανών (25% ή 15%) που δεν καλύπτονται από τα κονδύλια του ΕΤΠΑ εξασφαλίζεται με εθνική συγχρηματοδότηση.

Περίοδος υποβολής:
Η υποβολή προτάσεων είναι ήδη ανοικτή και λήγει την 22/6/2018, 12.00 (CEST time).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: 
Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων – Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, τηλ.:23210 20700, Σέρρες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
Βέρρος Κωνσταντίνος konstantinos@kverros.gr
Χριστοφορίδου Άννα anna@kverros.gr
Μιχαλάκη Λιζέτα lizeta@kverros.gr
Μακρή Κική kiki@kverros.gr