Κοκκώνης – Μπαδέκα Ο.Ε.

2018-04-27T11:20:59+00:00

Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Εκπόνηση οικονομοτεχνικής πρότασης στο πλάισιο του προγράμματος ''Ανταγωνισμός'', Δράση 2.11.2 ''Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρ [...]