Περιγραφή έργου

  • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της ανακαίνισης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)’ Δράση : «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2016