Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006,
  • Μέτρο 3.1 «Βελτίωση -συμπλήρωση μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2007