Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της πληροφορίας”,
  • Μέτρο 4.3 »Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη» και Μέτρο 2.2 »Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005