Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 2000-2006»
  • Μέτρο“Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων”, Δράση “Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Δ.Δ. Βαλτοτοπίου» Δήμου Στρυμόνα.
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005