Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον 2000-2006» Μέτρο 2.1 “Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”,
  • Δράση «Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Στρυμόνα»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005