Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας»
  • Δράση «Διαχειριστικό σχέδιο αξιοποίησης βοσκοτόπων Δήμου Στρυμόνα»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005