Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 2000-2006»
  • Μέτρο 1.1 «Πολιτισμός 2000-2006»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005