Περιγραφή έργου

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”,
  • Μέτρο 4.3 «Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη» και Μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2005