Περιγραφή έργου

  • Μονάδα Ανακύκλωσης Απορριμάτων
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επιχορήγηση της επέκτασης εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» Δράση : «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
  • Χρόνος ανάθεσης μελέτης: 2016