Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας2018-06-08T11:13:37+00:00

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά
ISO 9001:2008

Η επιχείρηση “Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος” εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Η Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης έχει σαν οδηγό την γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης που στοχεύει στην βέλτιστη υποστήριξη των πελατών της με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες προσφέρονται με ευελιξία και καινοτομικότητα από τα στελέχη της.

Τα βασικά συστατικά της Πολιτικής είναι:

 • Υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και έργων.
 • Επιδίωξη της ικανοποίησης των προσδοκιών – αναγκών των πελατών με έγκαιρες λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις του σχετικού know how και της τεχνολογίας.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες και η εγρήγορση για τον εντοπισμό ευκαιριών (αναπτυξιακών, επιχειρηματικών, τεχνολογικών) οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία τους ή να αναπτύξουν νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες .
 • Η επιδίωξη του βέλτιστου συνδυασμού υψηλής ποιότητας και οικονομίας στις λύσεις που προσφέρονται στους πελάτες.
 • Η συνεχής μεταφορά know how στα στελέχη του πελάτη.
 • Επιδίωξη μέγιστης αξιοποίησης των παραδοτέων από τον πελάτη.
 • Συνεχής ενημέρωση και αφομοίωση νέας γνώσης και καινοτομιών από τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Η εργασία των στελεχών με πνεύμα ομαδικότητας ταυτόχρονα με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Ο συνδυασμός ικανοτήτων και γνώσεων από πολλούς τομείς γνώσης για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες:Τήρηση φορολογικών βιβλίων και παροχή φορολογικών συμβουλών.
 • Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
 • Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

iso-ceritficate