Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών
Μελετών

Το τμήμα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, την εκπόνηση μελετών, την υποβολή για την χρηματοδότησή τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Επιπλέον αναλαμβάνει την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων και συγκεκριμένα:

 • την καθοδήγηση για την ορθή υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης

 • την σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης και την καταβολή της επιχορήγησης

 • την παρουσία στους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

Τμήμα Λογιστικών Εργασιών και Μισθοδοσίας

Το τμήμα αυτό, έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει. Επιπλέον, ευθύνη του τομέα αυτού είναι ο μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών, ασφαλιστικών ταμείων (κύριων και επικουρικών), Φ.Μ.Υ. Επίσης είναι υπεύθυνο για ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων – απολύσεων καθώς και την σωστή ενημέρωση-τήρηση των βιβλίων αδειών όπως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που ισχύει.

Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Το τμήμα αυτό, αναλαμβάνει τόσο τον μακροχρόνιο όσο και τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό επιχειρήσεων, την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στην λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα:

 • Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την βιωσιμότητα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων

 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού

 • Καθοδηγεί τα επιμέρους τμήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων

 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πελατών, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα επιμέρους τμήματα και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών.

Τμήμα Τεχνικής – Διοικητικής Υποστήριξης Δημόσιων Φορέων

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επιστημονική – τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δημοσίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για την υποβοήθηση στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Αναλαμβάνει την εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, την εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου επί μιας σειράς θεμάτων, καθώς και την υποστήριξη και δικτύωση των φορέων με αντίστοιχους φορείς Ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων και έργων.
Αναλαμβάνει την σύνταξη πρότυπων κανονισμών καθώς και την υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσιοποίηση διαγωνισμών, προεγκρίσεις από διαχειριστικές αρχές, σχέδια συμβάσεων.
Τέλος, είναι αρμόδιο για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων, για την υποβολή τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τεχνικές μελέτες, τεύχη προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης, υποβολή τεχνικών δελτίων, υποβολή- παρακολούθηση φακέλων έργων.

Τμήμα Διοργάνωσης Επιστημονικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το τμήμα αυτό, αναλαμβάνει την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, την οικονομική διαχείριση, την προβολή, την επιμέλεια παραγωγής εντύπων, τη φιλοξενία συμμετεχόντων, τη διερμηνεία, τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο χρειαστεί για την επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης.

 • Σχεδιασμός

 • Οικονομική Διαχείριση

 • Προβολή με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

 • Γραμματειακή Υποστήριξη

Τμήμα Διαφήμισης

Το τμήμα αυτό, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος επιχειρήσεων – προϊόντων- υπηρεσιών- φυσικών προσώπων.
Η οργάνωση του τμήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του προγράμματος, την ανάπτυξη του, την υλοποίηση του και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του.
Η συμβολή μας εντοπίζεται:

 • Στην ικανότητα μετατροπής των εξειδικευμένων στόχων του διαφημιστικού σχεδίου-προγράμματος σε μετρήσιμους στόχους διαφημιστικής εκστρατείας

 • Στην ικανότητα συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση – προϊόν- υπηρεσία- φυσικό πρόσωπο

 • Στην ικανότητα επιλογής της απεικόνισης και του αντίστοιχου κειμένου έτσι ώστε να συνδέονται οργανικά και λειτουργικά με το περίγραμμα της διαφήμισης

 • Στην ικανότητα επιλογής κατάλληλου συνδυασμού μέσων μαζικής επικοινωνίας που θα είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καταναλωτικού κοινού και του προσφερόμενου προϊόντος- υπηρεσίας- φυσικού προσώπου

Ποσοστά επιτυχίας σε προγράμματα 

87%

ΠΕΠ Β ΚΥΚΛΟΣ 2013

94%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2017

100%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ενισχύστε την επιχείρησή σας τώρα!

Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι της ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είναι στην διάθεση σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ